Salgs og leveringsbetingelser

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
for
EFB Nordic A/S.

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.0 Tilbud og levering

1.1 Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og såvel prismæssigt som leveringsmæssigt under forbehold for strejke, lock-out og andre forhold uden for EFB-Nordic kontrol, jf. punkt 8. Prisen er ekskl. moms og afgifter.

1.2 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Ved leveringsdato forstås den forventede modtagelsesdato hos kunden, hvis ikke andet er aftalt. EFB-Nordic priser er frit leveret i Danmark, med mindre andet er aftalt, dog kan EFB-Nordic ikke ansvarliggøres for eventuelle forsinkelser under transporten. Varerne afleveres normalt til modtagers rampe eller dør i jordhøjde.

1.3 EFB-Nordic forbeholder sig ret til at debitere et forsendelsesbeløb på DKK 95,00 ved ordrer mindre end DKK 1.500,00. Ved afhentning af vare hos EFB-Nordic pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 60,00 ved ordre mindre end DKK 1.500,00.

1.4 EFB-Nordic har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab som følge af forsinkelse eller manglende levering.

1.5 Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato.

2.0 Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.

2.1 Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. som vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er opgivet med forbehold for fejl og mangler og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3.0 Konstruktionsændringer

3.1 EFB-Nordic er uden ansvar for ændringer i produkterne med hensyn til konstruktion, udførelse m.v.

3.2 Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

4.0 Risikoens overgang

4.1 Med mindre andet er aftalt, anses produkterne solgt frit leveret i Danmark, jf. ICC, Incoterms 2000. EFB-Nordic vil give køber tilstrækkeligt varsel til at sætte ham i stand til at råde over leverancen. EFB-Nordic forbeholder sig retten til at fremsende leverancer direkte fra fabrik.

5.0 Betaling

5.1 EFB-Nordic betalingsbetingelser: 14 dage netto, med mindre andet er aftalt.

5.2 Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke EFB-Nordic, er EFB-Nordic berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen. Produktet forbliver EFB-Nordic ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.

6.0 Afhjælpning af mangler

6.1 EFB-Nordic påtager sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder, efter levering til første køber har fundet sted uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved produktet, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

6.2 Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at produktet ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med vore eller vore leverandørers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, herunder uhensigtsmæssig lagring, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden vort skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

6.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

6.4 Omkostningerne ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

6.5 Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Salgs- og leveringsbetingelser

for

EFB-Nordic

6.6 Efter at EFB-Nordic har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil EFB-Nordic påbegynde afhjælpning af manglen.

6.7 Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er EFB-Nordic afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

6.8 Såfremt EFB-Nordic får mangelfulde produkter eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køberen, med mindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

6.9 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til EFB-Nordic disposition.

6.10 Ved returnering af varer, uanset af hvilken grund, skal køber indhente skriftlig accept, og returnummer, fra EFB-Nordic som tydeligt skal påføres returvarer og følgeseddel. Såfremt køber ikke har indhentet dette , accepterer EFB-Nordic ikke returneringen. Med mindre andet er aftalt skal køber bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Der pålægges et returneringsgebyr på 15% af det fakturerede beløb. Derudover modregnes prisen for fragen. (Hvis varen er leveret fragfrit)

6.11 EFB-Nordic yder afhjælpningsret for dele af produktet, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætninger som for det oprindelige produkt. EFB-Nordic afhjælpningsforpligtelse gælder ikke for nogen del af produktet udover 1 år fra levering.

6.12 Efter at risikoen for produktet er gået over til køberen, har EFB-Nordic intet ansvar for mangler udover de forpligtelser, der er fastsat ovenfor. EFB-Nordic fraskriver sig således ansvaret for ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab eller tidstab, manglen måtte have forvoldt køber.

7.0 Ansvar for produktets skadeforvoldelse - produktansvar

7.1 Forvolder et produkt fra EFB-Nordic skade, er Efb-Nordic ansvarlig for personskade på betingelser af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af EFB. EFB-Nordic er på samme betingelser ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom.

7.2 EFB-Nordic har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

7.3 I det omfang, EFB-Nordic måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde EFB-Nordic skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de oven for fastsatte grænser.

7.4 EFB-Nordic og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

8.0 Ansvarsfrihed - force majeure

8.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved produkter fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne produkter, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.2 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

8.3 Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9.0 Afgørelse af tvistigheder - voldgift

9.1 I tilfælde af tvistigheder, misforståelser, uoverensstemmelser eller krav, der hidrører fra, eller som er en følge af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal parterne i første omgang bestræbe sig på at nå frem til en mindelig løsning. Kan en sådan ikke nås, skal tvisten afgøres ved endelig og bindende voldgift, uden senere rekurs til de almindelige domstole.

9.2 Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf hver part senest 4 uger, efter at en part har begæret voldgift, udpeger et medlem. Senest 2 uger efter at de to medlemmer er udpeget, vælger de i fællesskab en formand for voldgiftsretten. I tilfælde af uenighed udpeges formanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsstedet skal være København. Voldgiftsretten fastsætter selv procedureregler og træffer afgørelse i tvisten efter dansk rets almindelige regler. Voldgiftsretten skal fastsætte hvem, der skal betale omkostningerne ved voldgiften, herunder til parternes advokater, samt tage hensyn til, om sagen er anlagt med rimelighed eller ej.